NASZE TECHNOLOGIE

Zakłady produkcyjne grupy ALIMA specjalizują się w produkcji najwyższej jakości proszków pochodzenia mlecznego, w tym przede wszystkim serwatkowych, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przerobu serwatki.

Magazynowanie surowca

Przechowywanie wszystkich surowców w nowoczesnym systemie magazynowania do czasu ich przerobu odbywa się w warunkach chłodniczych, które zapewniają zachowanie z jednej strony wszystkich ich cennych wartości odżywczych, a z drugiej pozwalają na produkcję wyrobów o bardzo wysokiej jakości higienicznej.

Mikrofiltracja (MF) (Zakład w Złotowie)

Jednym z najważniejszych procesów w produkcji proszków jest odpowiednie przygotowanie surowców do dalszych procesów, przede wszystkim membranowych, pod względem właściwości fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych.

Standardowo do przygotowania surowca stosuje się zestawy pasteryzujące połączone z układem odtłuszczania i klaryfikacji z użyciem odpowiednich wirówek.

W naszym zakładzie stosujemy do tego celu innowacyjne rozwiązanie z użyciem procesu mikrofiltracji (MF), opartym na membranach ceramicznych. W efekcie zrezygnowaliśmy z użycia pasteryzacji i wirówek. Efekty procesu MF pozwalają na osiągnięcie poziomów oczyszczenia, odtłuszczenia i redukcji ogólnej liczby mikroorganizmów, które nie są możliwe do osiągnięcia w sposób tradycyjny. Zastosowanie tego procesu zapewnia uzyskanie w gotowych produktach bardzo dobrych wyróżników jakościowych zarówno co do mikrobiologii, jak i właściwości fizykochemicznych.

Pasteryzacja (Zakład w Górze)

Proces polegający na obróbce termicznej surowca w celu zredukowania ilości drobnoustrojów.

Nanaofiltaracja (NF)

Do wstępnej koncentracji surowców przed procesem wyparnym w naszych zakładach stosujemy proces nanaofiltracji (NF). Proces ten pozwala osiągnąć zagęszczenie do 28 % suchej masy (z początkowych 5-5,5%) oraz przeprowadzić częściową demineralizację serwatki do poziomu ok. 45-50%.

Oczyszczanie i zagospodarowanie permeatów i skroplin (RO-POL) (Zakład w Złotowie)

Oczyszczanie permeatów i skroplin prowadzone jest z zastosowaniem technologii membranowych opartych na procesie odwróconej osmozy tzw. RO-polisher.

Zastosowana technologia pozwala na oczyszczenie permeatów po NF i skroplin po wyparce do jakości wody całkowicie bezpiecznej mikrobiologicznie i o bardzo dobrej jakości chemicznej. Zastosowanie w zakładach tej technologii pozwala również na znaczące ograniczenie ilości zrzucanych ścieków, a przez to zmniejszenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Standaryzacja zawartości białka z zastosowaniem ultrafiltracji (UF) (Zakład w Złotowie)

Jednym z podstawowych wyróżników jakości proszku jest zawartość w nim odpowiedniej ilości białka, dostosowanego do wymogów norm jak i życzeń klientów.

Jedyną technologią pozwalającą na standaryzację zawartości białka a tym samym utrzymywanie jednakowej jakości otrzymywanego proszku bez użycia dodatków jest proces ultrafiltracji (UF), wykorzystywany w naszych zakładach. Ultrafiltracja pozwala na usunięcie z serwatki pewnej ilości frakcji bezbiałkowej (permeatu), a tym samym regulację zawartości białka w proszku.

Zagęszczanie z zastosowaniem wyparek i krystalizacja koncentratu

Końcowymi procesami produkcji proszków serwatkowych przed samym suszeniem jest proces zagęszczania koncentratów po NF lub po NF z zastosowaniem instalacji wyparnych oraz proces krystalizacji. Proces zagęszczenia na wyparkach pozwala na odparowanie wody pod zmniejszonym ciśnieniem do poziomu suchej masy 58-60 %.

Jedną z najważniejszych cech proszku serwatkowego jest tzw. jego niehigroskopijność, a więc brak tendencji do zbrylania się w trakcie jego transportu i przechowywania. Ten cel osiąga się poprzez prowadzenie procesu krystalizacji koncentratu po procesie wyparnym. Stosuje się do tego specjalne zbiorniki procesowe tzw. krystalizatory, w których w ściśle określonym tempie następuje wychładzanie serwatki. Tak prowadzony proces daje w efekcie możliwość otrzymania praktycznie niehigroskopijnej serwatki i pozwala na bezproblemowe prowadzenie procesu suszenia.

Suszenie rozpryskowe

Ostatnim etapem procesu produkcji proszku serwatkowego jest suszenie. Do tego celu wykorzystuje się tzw. suszarnie rozpryskowe, gdzie przy zastosowaniu gorącego powietrza następuje końcowe zagęszczenie serwatki z początkowej zawartości wody 40-42% do poziomu 3.0-4,0 %. Tak niska zawartość wody jest czynnikiem, który daje możliwość przechowywania gotowego produktu do nawet kilku lat bez zmian organoleptycznych czy też fizykochemicznych przy zachowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Pakowanie

Nowoczesna linia pakująca w worki 25 kg jest wyposażona w bardzo dokładną elektroniczną wagopakowaczkę, legalizowaną przez Urząd Miar. Wagopakowaczka wyposażona jest w niezwykle wydajną sondę odsysającą powietrze z produktu, co wpływa korzystnie na pakowany produkt, jak i zapobiega nadmiernemu napowietrzeniu produktu i „puszeniu” się worka, co sprawia, że worki łatwo się paletyzują. Linia pakująca wyposażona w zgrzewarkę i zaszywarkę pozwala na zamknięcie wkładki foliowej poprzez zgrzanie oraz całego worka poprzez zaszycie, dzięki czemu worek jest szczelnie i estetycznie zamknięty. Dodatkowo każdy worek przechodzi przez detektor metali weryfikujący czystość każdego worka. Linia wyposażona jest również w system aspiracji pyłów obniżając wszelkie zanieczyszczenia w pakowni. Pakowania wyposażona jest także w pakowaczkę do worków big-bag o wadze od 500-1000kg.